Algemene Voorwaarden SEO Hulp

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. SEO Hulp: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rembrandtlaan 88, 9403 CD te Assen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72191775.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SEO Hulp een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: SEO Hulp en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan SEO Hulp zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten en/of de levering van backlinks.
 6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van het door SEO Hulp doorlopend verzorgen van SEO-marketing voor de Wederpartij of een abonnement op linkbuilding.
 7. Diensten: de dienstverlening waartoe SEO Hulp zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, content marketing, conversie-optimalisatie, linkbuilding of een combinatie daarvan, alsook een gratis SEO-scan.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SEO Hulp en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door SEO Hulp worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van SEO Hulp (waaronder zijn offertes en aanbod in zijn webwinkel mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. SEO Hulp kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van een bestelling in de webwinkel van SEO Hulp, zal SEO Hulp onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Aan een aanbod van SEO Hulp dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van SEO Hulp dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van SEO Hulp op de daartoe door SEO Hulp aangewezen wijze heeft aanvaard, met dien verstande dat:
  • offertes van SEO Hulp digitaal door de Wederpartij dienen te worden ondertekend;
  • een Overeenkomst betreffende een gratis SEO-scan pas tot stand komt nadat de Wederpartij binnen een redelijke termijn per e-mail de informatie heeft verstrekt waarnaar SEO Hulp per e-mail heeft gevraagd naar aanleiding van de aanmelding van de Wederpartij voor de gratis SEO-scan.
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door SEO Hulp voorgeschreven wijze, aan SEO Hulp te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan SEO Hulp verstrekte informatie.
 2. De Wederpartij dient SEO Hulp voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | INSPANNINGSVERBINTENIS BIJ DIENSTVERLENING

SEO Hulp verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld, doch verbindt SEO Hulp zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. De resultaten van SEO-marketing is op alle aspecten daarvan mede afhankelijk van externe factoren waarop SEO Hulp geen invloed heeft, zoals wat betreft de SEO-activiteiten van concurrenten en algoritmen van zoekmachines. SEO Hulp kan in het kader van content marketing, conversie-optimalisatie, linkbuilding of een combinatie daarvan nimmer enig zoekresultaat garanderen en aanvaardt bij achterblijven van de SEO-resultaten geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 6. | DUUROVEREENKOMSTEN

 1. Een Duurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van drie maanden en wordt na verstrijken van deze bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 2. Een Duurovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd is verstreken.
 3. SEO Hulp is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. SEO Hulp zal de Wederpartij van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. De prijswijziging zal niet eerder van kracht worden dan wanneer de bepaalde looptijd van drie maanden is verstreken.

ARTIKEL 7. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is SEO Hulp gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop SEO Hulp tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. Vorenstaande laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.
 2. Het wettelijk herroepingsrecht van Consumenten in geval van de levering van backlinks via de webwinkel van SEO Hulp is niet van toepassing, mits:
  • de levering van de backlinks is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • de Consument daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra SEO Hulp de backlinks heeft geleverd.
 3. De bevestiging van de Overeenkomst of Afstand die SEO Hulp aan de Consument verstrekt, is tevens voorzien van een bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de verklaring van de Consument als hiervoor bedoeld.

ARTIKEL 8. | DERDEN

 1. SEO Hulp is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan SEO Hulp, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

 1. SEO Hulp spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van SEO Hulp treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij SEO Hulp Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en SEO Hulp na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien SEO Hulp voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is SEO Hulp gerechtigd de uitvoering c.q. levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van SEO Hulp biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN

 1. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door SEO Hulp onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan SEO Hulp mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan SEO Hulp Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat SEO Hulp ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van SEO Hulp ter zake.
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor SEO Hulp uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 4. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst die middels de webwinkel van SEO Hulp tot stand is gekomen, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. SEO Hulp is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, arbeidsongeschiktheid van personeel, transportbeperkingen, stroomstoringen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien SEO Hulp bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. SEO Hulp is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst SEO Hulp ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door SEO Hulp in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is SEO Hulp gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. Voorts is SEO Hulp gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SEO Hulp op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Indien de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Wederpartij kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die SEO Hulp dientengevolge lijdt, te vergoeden. Deze schadevergoeding zal evenwel niet meer belopen dan de kosten die de Wederpartij verschuldigd zou zijn in geval de Overeenkomst, in plaats van door ontbinding, op reguliere wijze was geëindigd.
 6. Indien SEO Hulp de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door SEO Hulp vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Duurovereenkomsten worden maandelijks gefactureerd. In andere gevallen is SEO Hulp gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen, behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. SEO Hulp is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens SEO Hulp.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door SEO Hulp aangewezen wijze en binnen de door SEO Hulp aangegeven termijn, met dien verstande dat bestellingen in de webwinkel van SEO Hulp bij totstandkoming van de Overeenkomst dienen te worden betaald. In geval van overboeking hanteert SEO Hulp een standaardbetalingstermijn van acht dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 5. SEO Hulp is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 6. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. SEO Hulp is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SEO Hulp.
 2. Mocht SEO Hulp ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, daarvan in elk geval uitgesloten en heeft SEO Hulp te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient SEO Hulp hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SEO Hulp ter zake vervalt.
 3. Mocht SEO Hulp ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SEO Hulp betrekking heeft.
 4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens SEO Hulp bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Wederpartij de betreffende vordering niet binnen die termijn Schriftelijk bij SEO Hulp heeft ingediend.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. SEO Hulp is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. SEO Hulp is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, bijvoorbeeld in verband met een wijziging van zijn rechtsvorm.
 3. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Noord-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van SEO Hulp een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Wederpartij een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat SEO Hulp Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.